ជីវិតគឺជាអំណោយដ៏មានតំលៃដែលអំណោយទានដល់មនុស្សគ្រប់រូប។ ប៉ុន្តែផ្នែកដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់វាគឺថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធ​តែ​មានទេពកោសល្យជាមួយជីវិតធម្មតាទេ។ មានមនុស្សដែលកើតមកដោយមានការខូចខាតដែលស្ទើរតែហួសពីគំនិតរបស់​​យើង។ ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនេះអាចបង្ហាញភាពក្លាហានដ៏ធំធេងដើម្បីយកឈ្នះលើការលំបាកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយថែមទាំងទទួលបានឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ពួកគេផងដែរ។