អស់បារម្ភរឿងធ្មេញលឿង ដោយគ្រាន់ចំណាយពេល ៣នាទីធ្វើនៅផ្ទះ…..

ជាការពិតណាស់ធ្មេញលឿងជារឿងដ៍អាក្រក់មួយសំរាប់មនុស្សស្រី ហើយពួកគេបានចំនាយលុយជាច្រើនដើម្បីទៅអោយពេទ្យលាងជាប្រចាំ។ ប៉ុន្ដែថ្ងៃនេះវេបសាយរបស់យើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកអាចលាងសំអាតធ្មេញរបស់អ្នកអោយសស្អាតដោយមិនបាច់ទៅពេទ្យធ្មេញ ដូចនេះយើងនឹងបង្ហាញវិធីងាយៗដូចតទៅ៖
គ្រឿងផ្សំ
ម៉្សៅសូដា(Baking Soday) 1/2ស្លាបព្រា
ថ្នាំដុសធ្មេញ
ទឹកក្រូចឆ្មា ​1ស្លាបព្រា

របៀបធ្វើ
យកកូនចានស្អាតមួយមកដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នា លាយអោយសព្វរួចយកច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់អ្នកបៀកវាដុសលើធ្មេញជាប្រចាំ ធ្មេញរបស់អ្នកនឹងសស្អាតដូចប្រាថ្នា។

319 Comments

 1. Aawvjreill June 20, 2018
 2. Amqocreill June 20, 2018
 3. Ajspzreill June 20, 2018
 4. Ayfzpreill June 20, 2018
 5. Apxcnreill June 20, 2018
 6. Araeqreill June 20, 2018
 7. Agvvtreill June 20, 2018
 8. Aeusireill June 20, 2018
 9. Ajwobreill June 20, 2018
 10. Alfwpreill June 20, 2018
 11. Auyitreill June 20, 2018
 12. Ayajnreill June 20, 2018
 13. Agvxfreill June 20, 2018
 14. Allppreill June 20, 2018
 15. Aspwtreill June 20, 2018
 16. Apflxreill June 20, 2018
 17. Adixlreill June 20, 2018
 18. Ahxlsreill June 20, 2018
 19. Ajgoureill June 20, 2018
 20. Abjqhreill June 20, 2018
 21. Aixsmreill June 20, 2018
 22. Aqfzvreill June 20, 2018
 23. Aixrsreill June 20, 2018
 24. Aiyunreill June 20, 2018
 25. Amnzrreill June 20, 2018
 26. Axcnfreill June 20, 2018
 27. Alwtmreill June 20, 2018
 28. Ajlhqreill June 20, 2018
 29. Ayipjreill June 20, 2018
 30. Asmqbreill June 20, 2018
 31. Akcxzreill June 20, 2018
 32. Aplrmreill June 20, 2018
 33. Audfsreill June 20, 2018
 34. Azrfyreill June 20, 2018
 35. Acyrsreill June 20, 2018
 36. Amodfreill June 20, 2018
 37. Axyjbreill June 20, 2018
 38. Aomufreill June 20, 2018
 39. Adtkereill June 20, 2018
 40. Avpsgreill June 20, 2018
 41. Aadygreill June 20, 2018
 42. Ayrsjreill June 20, 2018
 43. Auhbhreill June 19, 2018
 44. Ajlaoreill June 19, 2018
 45. Aqdmhreill June 19, 2018
 46. Atrbfreill June 19, 2018
 47. Asofwreill June 19, 2018
 48. Apknzreill June 19, 2018
 49. Adqrxreill June 19, 2018
 50. Azsfereill June 19, 2018
 51. Abeerreill June 19, 2018
 52. Axncfreill June 19, 2018
 53. Aoezmreill June 19, 2018
 54. Axjptreill June 19, 2018
 55. Azqgureill June 19, 2018
 56. Asvotreill June 19, 2018
 57. Amscjreill June 19, 2018
 58. Abmlzreill June 19, 2018
 59. Atibrreill June 19, 2018
 60. Aotvfreill June 19, 2018
 61. Aigxereill June 19, 2018
 62. Attcvreill June 19, 2018
 63. Arojareill June 19, 2018
 64. Aqdptreill June 19, 2018
 65. Afdsmreill June 19, 2018
 66. Ablggreill June 19, 2018
 67. Aoibereill June 19, 2018
 68. Azzpsreill June 19, 2018
 69. Akkbvreill June 19, 2018
 70. Axxawreill June 19, 2018
 71. Akaxsreill June 19, 2018
 72. Aszaereill June 19, 2018
 73. Aattfreill June 19, 2018
 74. Arnefreill June 19, 2018
 75. Atxmzreill June 19, 2018
 76. Anzzireill June 19, 2018
 77. Atkxtreill June 19, 2018
 78. Aycevreill June 19, 2018
 79. Alyujreill June 19, 2018
 80. Awrlnreill June 19, 2018
 81. Adsmjreill June 19, 2018
 82. Ansrqreill June 19, 2018
 83. Aadjqreill June 19, 2018
 84. Aoyfdreill June 19, 2018
 85. Addodreill June 19, 2018
 86. Aefxureill June 19, 2018
 87. Arpdxreill June 19, 2018
 88. Asfymreill June 19, 2018
 89. Asyzereill June 19, 2018
 90. Abldxreill June 19, 2018
 91. Aabjpreill June 19, 2018
 92. Anklbreill June 19, 2018
 93. Adpvhreill June 19, 2018
 94. Aftsireill June 19, 2018
 95. Actusreill June 19, 2018
 96. Ahvzoreill June 19, 2018
 97. Advplreill June 19, 2018
 98. Agancreill June 19, 2018
 99. Akxefreill June 19, 2018
 100. Agawvreill June 19, 2018
 101. Asvalreill June 19, 2018
 102. Acsipreill June 19, 2018
 103. Agikireill June 19, 2018
 104. Avyqjreill June 19, 2018
 105. Alvqoreill June 19, 2018
 106. Aeqxzreill June 19, 2018
 107. Aclvwreill June 19, 2018
 108. Akyyoreill June 19, 2018
 109. Abvzcreill June 19, 2018
 110. Attcgreill June 19, 2018
 111. Aaoxvreill June 19, 2018
 112. car insurance rates June 19, 2018
 113. Ajpzlreill June 18, 2018
 114. Apjdcreill June 18, 2018
 115. Asmfbreill June 18, 2018
 116. rates June 18, 2018
 117. Avpunreill June 18, 2018
 118. Avmgureill June 18, 2018
 119. Personal Loans June 18, 2018
 120. Avmscreill June 18, 2018
 121. Aykxzreill June 17, 2018
 122. Amrbcreill June 17, 2018
 123. Asurwreill June 17, 2018
 124. Acklyreill June 17, 2018
 125. Auhcdreill June 17, 2018
 126. Apxvvreill June 17, 2018
 127. Agaiyreill June 17, 2018
 128. Aytubreill June 17, 2018
 129. Apobwreill June 17, 2018
 130. Azdnereill June 17, 2018
 131. Amrdureill June 17, 2018
 132. Awlzzreill June 17, 2018
 133. Awrgbreill June 17, 2018
 134. Atsqcreill June 17, 2018
 135. Ahalmreill June 17, 2018
 136. Ashczreill June 17, 2018
 137. Afigureill June 17, 2018
 138. Apkihreill June 17, 2018
 139. Aibclreill June 17, 2018
 140. Ashzhreill June 17, 2018
 141. Ataqjreill June 17, 2018
 142. Awfvsreill June 17, 2018
 143. Aqlvureill June 17, 2018
 144. Aullwreill June 17, 2018
 145. Aowzlreill June 17, 2018
 146. Abtsvreill June 17, 2018
 147. Adqvkreill June 17, 2018
 148. Agirureill June 17, 2018
 149. Aiqwvreill June 17, 2018
 150. Asosjreill June 17, 2018
 151. Aedkqreill June 17, 2018
 152. Ayaznreill June 17, 2018
 153. Atxosreill June 17, 2018
 154. Asiohreill June 17, 2018
 155. Alxyvreill June 17, 2018
 156. Aaubareill June 17, 2018
 157. Ancigreill June 17, 2018
 158. Awnlyreill June 17, 2018
 159. Accyvreill June 17, 2018
 160. Aouqnreill June 17, 2018
 161. Arednreill June 17, 2018
 162. Adxjyreill June 17, 2018
 163. car insurance online June 17, 2018
 164. Amroareill June 17, 2018
 165. Aeauyreill June 17, 2018
 166. Aegocreill June 17, 2018
 167. Acvkbreill June 17, 2018
 168. Actvxreill June 17, 2018
 169. Anpllreill June 17, 2018
 170. Ayvhjreill June 17, 2018
 171. Ayqxpreill June 17, 2018
 172. Alecvreill June 17, 2018
 173. Aaoazreill June 17, 2018
 174. insurance June 17, 2018
 175. prebiotics supplements June 17, 2018
 176. Loans For Bad Credit June 16, 2018
 177. insurance quote June 16, 2018
 178. Aluxfreill June 16, 2018
 179. Araworeill June 16, 2018
 180. Abpfureill June 16, 2018
 181. Arfebreill June 16, 2018
 182. motorcycle insurance June 16, 2018
 183. Ajscvreill June 15, 2018
 184. Abwkereill June 15, 2018
 185. Arasdreill June 15, 2018
 186. Asvljreill June 15, 2018
 187. Payday Loans Online June 15, 2018
 188. best auto insurance June 15, 2018
 189. Azkpzreill June 15, 2018
 190. amica auto insurance June 15, 2018
 191. Areqqreill June 15, 2018
 192. Getting A Loan June 14, 2018
 193. Aggiereill June 14, 2018
 194. Atikareill June 14, 2018
 195. Ayeavreill June 14, 2018
 196. insurance for cars June 14, 2018
 197. Payday Loans Online June 14, 2018
 198. Aiqdareill June 14, 2018
 199. auto ins June 14, 2018
 200. Aezzwreill June 14, 2018
 201. Ayqaareill June 14, 2018
 202. Azvvlreill June 14, 2018
 203. Aklyrreill June 14, 2018
 204. Ayvtyreill June 14, 2018
 205. Best Payday Loan June 14, 2018
 206. Arthxreill June 14, 2018
 207. Aqyzareill June 14, 2018
 208. Ayvowreill June 14, 2018
 209. Ahqqareill June 14, 2018
 210. Ahgawreill June 14, 2018
 211. Ahbjlreill June 14, 2018
 212. Acicfreill June 13, 2018
 213. Payday June 13, 2018
 214. Abozoreill June 13, 2018
 215. Buy College Essays June 13, 2018
 216. Avmmwreill June 13, 2018
 217. Adqipreill June 13, 2018
 218. Avdacreill June 13, 2018
 219. Axfzlreill June 13, 2018
 220. Ayzyoreill June 13, 2018
 221. Aggvlreill June 13, 2018
 222. Aolzqreill June 13, 2018
 223. Agpbyreill June 13, 2018
 224. dr steven gundry reviews June 13, 2018
 225. Afmrsreill June 13, 2018
 226. Abnxfreill June 13, 2018
 227. Amlngreill June 13, 2018
 228. Autqtreill June 13, 2018
 229. best insurance June 13, 2018
 230. Akvvyreill June 12, 2018
 231. Ausuzreill June 12, 2018
 232. Aerporeill June 12, 2018
 233. Amogireill June 12, 2018
 234. Ajjdnreill June 12, 2018
 235. nationwide insurance June 12, 2018
 236. Adpbjreill June 12, 2018
 237. Attrsreill June 12, 2018
 238. probiotics supplements June 12, 2018
 239. Aovcvreill June 12, 2018
 240. Aexorreill June 12, 2018
 241. Aclofreill June 12, 2018
 242. Asgubreill June 12, 2018
 243. Avnoireill June 12, 2018
 244. Alrhvreill June 12, 2018
 245. Adppireill June 12, 2018
 246. Abqhnreill June 12, 2018
 247. car insurances June 12, 2018
 248. Aqnmyreill June 12, 2018
 249. Awmlgreill June 12, 2018
 250. Awhoareill June 12, 2018
 251. Axcfireill June 12, 2018
 252. Ahobfreill June 12, 2018
 253. metabolism boosters June 12, 2018
 254. Achgyreill June 12, 2018
 255. Awgporeill June 12, 2018
 256. Asxtjreill June 12, 2018
 257. Akhvdreill June 12, 2018
 258. Atjqireill June 11, 2018
 259. esurance June 11, 2018
 260. Help With My Essay June 11, 2018
 261. Awugtreill June 11, 2018
 262. Agoxrreill June 11, 2018
 263. Arwppreill June 11, 2018
 264. Online Loan June 11, 2018
 265. Akjpwreill June 11, 2018
 266. Alakpreill June 11, 2018
 267. Abzkhreill June 11, 2018
 268. Aplqfreill June 11, 2018
 269. Apexureill June 11, 2018
 270. Aqjnfreill June 11, 2018
 271. Acmrtreill June 11, 2018
 272. Ayxswreill June 11, 2018
 273. Acnvqreill June 11, 2018
 274. Afvfrreill June 11, 2018
 275. Atoodreill June 11, 2018
 276. Ayeezreill June 11, 2018
 277. Atfihreill June 10, 2018
 278. Aklmrreill June 10, 2018
 279. Angszreill June 10, 2018
 280. Aousdreill June 10, 2018
 281. cure auto insurance June 10, 2018
 282. Arzwyreill June 10, 2018
 283. Payday June 10, 2018
 284. Abntvreill June 10, 2018
 285. Afckxreill June 10, 2018
 286. Apifzreill June 10, 2018
 287. Aoojqreill June 10, 2018
 288. Aixmrreill June 10, 2018
 289. leaky gut June 10, 2018
 290. Aodpbreill June 10, 2018
 291. Ahhkyreill June 10, 2018
 292. Adsfgreill June 10, 2018
 293. Avehcreill June 10, 2018
 294. Atxtqreill June 10, 2018
 295. fruits with polyphenols June 10, 2018
 296. Ahnsyreill June 10, 2018
 297. Asfisreill June 10, 2018
 298. Aqedjreill June 9, 2018
 299. Adbhgreill June 9, 2018
 300. Clifton June 9, 2018
 301. Ayqpdreill June 9, 2018
 302. Aptqlreill June 9, 2018
 303. nationwide insurance June 9, 2018
 304. Louie June 9, 2018
 305. Frances June 9, 2018
 306. Ajhloreill June 9, 2018
 307. Jocelyn June 9, 2018
 308. Barton June 9, 2018
 309. Acbtqreill June 9, 2018
 310. Best Online Loans June 9, 2018
 311. geico car insurance June 9, 2018
 312. Charley June 9, 2018
 313. Lindsey June 9, 2018
 314. Paper Writer Free June 9, 2018
 315. insurance rates June 9, 2018
 316. Quick Loan June 9, 2018
 317. Google Essay Writer June 8, 2018
 318. Fredrick June 8, 2018
 319. Gregorio June 8, 2018

Leave a Reply