មើលហើយចង់លង់ ស្មានតែលីមិញហូ តាមពិត……

តោះមើលកម្រងភាពរូបខ្លះៗរបស់កូនប្រុសច្បង លោកព្រាប សុវត្ដិ​ថាសង្ហាប៉ុណ្ណា…មើលហើយហាមលង់ណា!